Skip to main content

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN CO2logic-website

 

1- DEFINITIES

De termen die gebruikt worden in de hierna opgesomde gebruiksvoorwaarden van de website worden gedefinieerd als volgt :

“CO2logic”

Verwijst naar de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die haar maatschappelijke zetel heeft in de 47 Cantersteen, 1000 Brussel, België, die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 886.147.359 en die de eigenaar is van de website met de naam http://www.CO2logic.com.

“AVG ”

Verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 ;

“Website”

Verwijst naar de domeinnaam die de eigendom is van CO2logic, http://www.CO2logic.com en waarop de algemene voorwaarden van de website van toepassing zijn ;

“Gebruiker”

Verwijst naar elke natuurlijke persoon die de website gebruikt.

2 - TOEPASSINGSGEBIED

De hierna opgesomde gebruiksvoorwaarden gelden voor alle personen die de website gebruiken, zelfs indien er geen dienstencontract afgesloten werd met CO2logic. De huidige gebruiksvoorwaarden zijn algemeen van toepassing op het gebruik van de website en dit onafhankelijk van de online algemene compensatievoorwaarden (Greentripper).

Deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden. De gebruiker mag de informatie die hij opdoet via deze website op geen enkele wijze reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel gebruik.

3 - AANVAARDING EN WIJZIGING

Het feit dat de gebruiker deze website gebruikt houdt in dat hij de hierna opgesomde voorwaarden aanvaardt en zich ertoe verbindt om deze na te leven. CO2logic behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen, waarbij de eenvoudige publicatie daarvan op de website beschouwd wordt als een officiële melding, die aanvaard wordt door de gebruiker. CO2logic behoudt zich het recht voor om de huidige gebruiksvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. In dat geval zijn de geldende voorwaarden diegene die van kracht zijn op de datum waarop de website gebruikt wordt.

4 - PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens verloopt volgens de regels van de AVG en de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en privéleven, meer bepaald de wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker is niet verplicht om persoonlijke informatie mee te delen aan CO2logic. Wij verwijzen daarbij naar de Vertrouwelijkheidsverklaring.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 kan elke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden door CO2logic vragen om kosteloos toegang te krijgen tot zijn gegevens en indien nodig hun schrapping, wijziging of verbetering te vragen. Een bezoek aan de website kan inhouden dat cookies op de computer van de gebruiker geïnstalleerd worden, met als enig doel het bezoek van de klant te vergemakkelijken en zijn navigatiecomfort te verhogen. Deze informatie wordt gebruikt om het gedrag van de bezoeker te analyseren in Google Analytics. Er wordt steeds de toelating gevraagd om cookies en gelijkaardige technologieën te gebruiken en op computers of mobiele toestellen te bewaren. Vragen met betrekking tot het vertrouwelijkheidsbeleid van CO2logic of vragen in verband met de toegang tot en de wijziging, schrapping of verbetering van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment richten aan :

• Per aangetekende brief naar CO2logic NV/SA, 47 Cantersteen, 1000 Brussel

• Per e-mail naar info@CO2logic.com

5 - ONTSLAG VAN AANSPRAKELIJKHEID

CO2logic kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met de toegang tot of het gebruik van zijn website. Meer bepaald kan CO2logic in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor :

• Het gebruik van de informatie op de website ; de bezoeker gebruikt de informatie die beschikbaar is op de website uitsluitend op eigen risico ;

• De juistheid, geldigheid of volledigheid van de informatie die ontvangen wordt van derden ;

• Elke beslissing of actie die door de gebruiker getroffen wordt op basis van de verstrekte informatie of gegevens ;

• Gegevensverlies ; en

• Onderbrekingen, vertragingen, pannes enz. met betrekking tot het gebruik van de website.

Deze lijst is niet exhaustief.

CO2logic hecht veel belang aan de informatie die meegedeeld wordt via de website in het kader van de informatie en sensibilisering aangaande de klimaatuitdagingen. CO2logic spaart geen moeite om ervoor te zorgen dat deze zo actueel, nauwkeurig, volledig en juist is als mogelijk.

De verbruiksgegevens evenals de technische informatie die wij via de website meedelen zijn afkomstig van studies die uitgevoerd werden door erkende derden zoals het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), het Bilan Carbone® (Ademe) enz.; dat is de reden waarom CO2logic de juistheid, geldigheid of volledigheid van die informatie niet kan waarborgen. Het kan niet uitgesloten worden dat er bepaalde onjuistheden of onnauwkeurigheden opdoken in de informatie die geleverd werd door derden of door personen die met behulp van de CO2logic-berekeningmodule op de website een berekening uitvoerden. Dat is de reden waarom het aanbevolen is om desgevallend beroep te doen op een specialist om uw persoonlijke situatie te analyseren. Deze analyse zal altijd nauwkeuriger zijn dan de aanbevelingen afkomstig van onze berekeningsmodule, die uitgaat van gestandaardiseerde gegevensbanken. Op aanvraag kan CO2logic een dergelijke opdracht uitvoeren.

CO2logic kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade of nadelen van gelijk welke aard die men geleden of ondervonden kan hebben in het kader van informatie die via de website verspreid werd. Het gebruik van de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Elke beslissing om een contract af te sluiten op basis van de informatie die door CO2logic geleverd wordt, is gebaseerd op de vrije keuze van de gebruiker en gebeurt volledig op diens eigen verantwoordelijkheid.

6 - INTELLECTUELE EIGENDOM

CO2logic heeft de intellectuele eigendomsrechten op talrijke onderdelen van deze website. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de hierna volgende elementen is verboden zonder voorafgaande toestemming van CO2logic : de broncodes, het concept, de software, de programmacodes, de inhoud, de opmaak, de structuur, de gegevensbestanden en alle andere delen van deze website, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie die op om het even welke manier en in gelijk welke vorm geleverd worden, inclusief het beeldmateriaal. Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van CO2logic en de wetgeving inzake de intellectuele eigendomsrechten is hierop van toepassing. Deze beschrijving is niet exhaustief en omvat tevens alle andere mogelijke elementen die niet gepubliceerd worden door Greentripper.

Evenwel is het gebruik van hyperlinks naar de website toegelaten in de mate waarin de website of de pagina waarop de link zich bevindt geen inhoud bevat die de reputatie en de eer van CO2logic schade kan berokkenen.

7 - SLOTBEPALINGEN

De huidige gebruiksvoorwaarden van de website vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Elke betwisting tussen de gebruiker en CO2logic valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Luik. Het Belgisch recht is van toepassing.